תקנון משתמש - תנאי גלישה באתר

תקנון משתמש - תנאי שימוש באתר

 

משתמש יקר,

אתר "תיק ת"ק הגשת תביעות קטנות" ("האתר") נועד לסייע לך בהכנת כתב תביעה לבית המשפט לתביעות קטנות והגשתו, בצורה יעילה ופשוטה ("השירות"). האתר מנוהל על ידי עו"ד טל אשל וחיים אלקבץ ממשרד עורכי דין אלקבץ אשל, ע.מ 558209359 ("המנהל"), שכתובתו אלחריזי 8 תל אביב, ת.ד. 16584 מיקוד 6116402. השימוש באתר כפוף לאמור בתנאי שימוש אלה ("תנאי השימוש").

מטרת תנאי השימוש היא להסדיר את היחסים בין מנהל האתר וכל מי מטעמו, לבין כל משתמש. אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה שכן השימוש באתר ו/או בשירות מעידים על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו. אם הנך מתחת לגיל 18, אנא קרא תנאים אלה יחד עם הוריך (או אפוטרופוס אחר). שים לב, אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או כל חלק מהם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר ו/או בשירות למטרה כלשהי.

 

1.      הגדרות

1.1.    "חומרי האתר" -  כל התכנים ו/או החומרים המוצגים באתר בכל מדיה ובכלל זה, כל טקסט שהוא, תמונה, גרפיקה, ציור, שרטוט, רישום, לוגואים, צילומים, אודיו ווידיאו, תמונות סטילס ולרבות אופן עיצובם של הנ"ל, ובכלל זה ומבלי לפגוע בכלליות האמור, מאמרי חדשות, מאמרי אקטואליה משפטית, חוות דעת, פסקי דין, חוקים, ספרים, טפסים, מדריכים מקצועיים, פרסומים וכו'.

1.2.    "משתמש" - כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לאתר, ועושה שימוש באתר כמשתמש רשום ו/או כגולש מזדמן.

1.3.    "תביעות קטנות" -  כמשמען בחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-‏1984 ותקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), תשל"ז-1976.

 

2.      הרשמה לאתר

2.1.    על-מנת לבצע באמצעות האתר פעולות מסוימות, כגון רכישת שירות ניסוח והגשת תביעה קטנה, תידרש להירשם לאתר על ידי יצירת חשבון ולמסור, בין היתר, שם ודואר אלקטרוני. במעמד ההרשמה תתבקש לבחור שם משתמש וסיסמה, והודעת אישור לגבי הפעלת החשבון תישלח לך באימייל.

2.2.    עליך לשמור בסודיות את שם המשתמש והסיסמה שלך, ולהימנע מלחלוק אותם עם אחרים. יובהר כי אין לעשות שימוש בפרטי החשבון של משתמש אחר.

2.3.    על מנת לרכוש שירותים באמצעות האתר תתבקש למסור פרטי כרטיס אשראי או פרטי אמצעי חיוב אחר בתוקף. באחריותך למסור מידע ופרטים עדכניים בעת ההרשמה. פרטים לגבי מדיניות הפרטיות של האתר תוכל למצוא בהצהרת הפרטיות בתקנון המשתמש.

 

3.      בעלות ותפעול בקניין רוחני

3.1.    המנהל הוא הבעלים או הגורם המורשה לשימוש בכלל זכויות הקניין הרוחני בחומרי האתר שאינם תכני משתמש, לרבות זכויות היוצרים בתכנים הכלולים באתר, עיצובו הגראפי, מבנה האתר, מרכיבי האתר, הן המהותיים והן הצורניים, כל הטקסטים המופיעים בו וכן קבצים ויישומים שונים. אין לראות בחומרי האתר ו/או בשירותים המסופקים באתר כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניין הרוחני של המנהל.

3.2.    אין להעתיק או לפרסם כל חלק מן הדפים ו/או המידע הכלולים בחומרי האתר ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב של המנהל. יובהר, כי למעט במסגרת השימוש בשירות, הפקה חוזרת ו/או שיכפול ו/או הפצה, הוצאה לאור, העתקה, ו/או העברה של חומרי האתר (בכל אמצעי שהוא, כולל אך לא רק, באמצעות דואר, פקס, דוא"ל או אמצעים אלקטרוניים אחרים) הינם אסורים בהחלט, אלא באישור מראש ובכתב של המנהל. שימוש ו/או פרסום בחומרי האתר, או במידע המופיע באתרים ו/או במקומות אחרים  המקושרים לאתר, הינם אסורים בהחלט. כמו-כן, אסור בהחלט לבצע כל פיתוח ו/או שינוי ו/או תרגום ו/או טרנספורמציה של חומרי האתר, למעט בכתב התביעה הקטנה מושא השירות שבאתר.

3.3.    לשם קבלת אישור מראש ובכתב של המנהל לפרסום המידע במקומות אחרים, ניתן לפנות אלינו אל כתובת הדוא"ל: mail@tiktaklaw.com.

3.4.    כל סימני המסחר המופיעים באתר הינם בבעלותו הבלעדית של המנהל. שימוש כלשהו בלתי מורשה בסימני המסחר האמורים אסור בהחלט, ובמיוחד, אך לא רק, אסור השימוש בסימני המסחר של המנהל ללא אישור והסכמה מראש ובכתב, כולל שימוש בקישורית (Hyperlink), כשם מוצר, ו/או בפרסום כלשהו.

3.5.    המנהל שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת מכל סיבה, בלי כל הודעה מראש ובלי כל אחריות מצדו.

 

4.      הגבלת אחריות בקשר עם הגשת תביעות קטנות

4.1.    האתר נועד לסייע לאדם יחיד בהכנת והגשת תביעות קטנות בצורה פשוטה ויעילה. אין בשירות הניתן באתר כדי להוות ייצוג משפטי, להביע דעה (משפטית או אחרת) באשר לטיב או סיכויי התביעה הקטנה ובכל מקרה אין בשירות כדי להוות מתן ייעוץ משפטי. על כל משתמש להפעיל שיקול דעת עצמאי בדבר סיכויי התביעה שלו, וזאת בשים לב לטענותיו העובדתיות וחוזק עמדתו המשפטית. האתר או המנהל אינם מספקים כל חוות דעת בשאלת קיומה של עילה ו/או סיכויי הצלחת התביעה.

4.2.    השימוש באתר אינו משמש תחליף לבדיקה עצמאית של העמדה המשפטית, הטענות המשפטיות שניתן להעלות ו/או פסיקה או חקיקה רלוונטית. במסגרת האתר קיים שירות של "מנוע חיפוש" משפטי, אשר עשוי לסייע למשתמש באיתור חומרים מתאימים לתביעה הקטנה. אולם, מובהר בזאת, והמשתמש מצהיר כי הוא מבין, שהתוצאות המתקבלות באמצעות מנוע החיפוש הקיים באתר הינן תוצאה של חיפוש אוטומטי, לפי מילות מפתח, והן אינן ממצות או מלאות, אינן בהכרח עדכניות או רלוונטיות וכי עשויה לחול בהן טעות. בהקשר זה, גם שליחת פסיקה וחקיקה ספציפיים למשתמש על ידי האתר, אין בה כדי להטיל אחריות על האתר או המנהל בכל הנוגע למידת ההתאמה והרלבנטיות של אלו, לנסיבות התביעה הקטנה של המשתמש. המשתמש מסיר בזאת כל אחריות מהמנהל בקשר עם השימוש בתוצאות חיפוש כאמור.

4.3.    המשתמש מצהיר כי הוא מודע ומבין כי הגשת תביעה קטנה כרוכה בסיכונים שונים, לרבות הפסד בתביעה וחשיפה להוצאות ואף לתביעה נגדית. למען הסר ספק, המנהל לא יהא אחראי כלפי המשתמש או כלפי כל צד שלישי לכל נזק או הפסד מכל סוג שהוא, ובכלל זאת עקיף, משני, מיוחד או תוצאתי הנובע מהשימוש באתר, מהשירות ו/או כתוצאה מכל פעולה שנעשתה על ידי משתמש בעקבות הסתמכות על חומרי האתר.

 

5.      הגבלת אחריות כללית

5.1.    האתר בכללותו - לרבות ומבלי לגרוע, חומרי האתר, כל מידע המופיע בו, התוכנה העומדת בבסיסו, מידע וחומר אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות האתר - מוגש ומועמד לרשות המשתמש כמות- שהוא .“As-is” השירות המוצע באתר ניתן כמות שהוא ללא אחריות מכל סוג שהוא. כל שימוש באתר או הסתמכות על חומרי האתר או על כתב התביעה הקטנה, תוצר השירות מושא האתר, תיעשה אפוא על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.

5.2.    בשימוש באתר המשתמש מצהיר כי הינו מודע ומבין כי יש להתייחס בזהירות ובביקורתיות למידע שמתפרסם במסגרת חומרי האתר. במיוחד נכונים הדברים כשמדובר במידע משפטי מקצועי. האחריות לבדיקת נכונותם ומידת הדיוק וההתאמה של החומרים המופיעים באתר הינה על המשתמש בלבד. המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שלמרות שהמנהל והאתר פועלים במידת האפשר על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, ייתכן שיחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו למשתמש, והמנהל והאתר לא ישאו באחריות כלשהי בעניין. 

5.3.    במתן שירותי האתר, לרבות סיוע בניסוח כתב התביעה הקטנה, המנהל אינו נותן חסות או מאשר או מביע דעה כלשהי לגבי נכונותם או מידת דיוקם או התאמתם של חומרי האתר לרבות כתב התביעה הקטנה עצמו. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שהסתמכות שלו על חומרי האתר, לרבות כתב התביעה הקטנה, נעשית לפי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדיים.

5.4.    יודגש כי המנהל אינו מביע כל עמדה ואין הוא אחראי, במפורש או מכללא, לגבי חומרי האתר, ו/או הפעולות אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות הגישה לאתר ו/או כל מוצר, תוכנה או שירותים שהגישה אליהם התבצעה באמצעות קישור מן האתר, ו/או לגבי כל נזק הנגרם או עלול להיגרם עקב משלוח של מידע חסוי או רגיש דרך האתר, ו/או כל נזק הנגרם או עלול להיגרם עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר ו/או השירות ו/או את הגישה לאתר.

5.5.    המשתמש מבין ומאשר, כי שליחת הודעות מטעם האתר אליו בכל הנוגע למצב התיק המשפטי, לרבות מועדי דיון, כתבי טענות, החלטות וכד', נעשית לפנים משורת הדין ומבלי שלאתר ישנה חובה לעשות כן או אחריות לגבי תוכנן של הודעות אלו. בכל מקרה, על המשתמש לעקוב באופן עצמאי אחר מצב ההליכים בתיק, מועדי הדיונים, הגשת כתבי טענות וכד'.

5.6.    האתר ובזאת גם מנהליו יישאו באחריות אך ורק לנזקים הכספיים אשר יגרמו למשתמש, ככל שייגרמו, בשל רשלנותם או בשל הפרת התחייבויותיהם של האתר ו/או מנהליו על פי תנאי השימוש. אחריותם זו של האתר ומנהליו תהיה מוגבלת עד לגובה הסכום ששולם בגין השירותים שרכש המשתמש מהאתר (מותנה בהצגת אישור תשלום בגין השירות על ידי המשתמש) ו/או עד לגובה הסכום בו חויב חשבונו של המשתמש בשל כך. ידוע למשתמש ומוסכם מראש כי האחריות המרבית והכוללת של המנהל בגין כל תביעה הנוגעת לשימוש באתר תהא אך ורק עד גובה הסכום ששילם אותו משתמש בפועל לאתר בגין השירות.

 

6.      שכר טרחה ותשלומים נוספים: שירותים הטעונים רישום

6.1.    כמשתמש בשירותי האתר הנך מצהיר כי קראת בעיון את כל האמור בתנאי השימוש ביחס לשכר הטרחה המשולם לאתר, וכי הנך מתחייב לפעול מראש על פי התנאים האמורים להלן.

6.2.    השימוש בשירותים הטעונים רישום, כרוך בתשלום עבור שירותים אלו. ההוראות המתייחסות לתשלום בעבור השירות המבוקש על ידי המשתמש יימצאו אף הן בהסכם המקוון הנלווה לשירות, אותו תתבקש לאשר. מידע על התעריפים וחבילות השירות המוצעות באתר תוכל למצוא בדף הרכישה באתר בלינק הבא: עלויות השירות, וכן בסיכום ההזמנה שיוצג לפניך טרם ביצוע אישור התשלום וישלח לאחר מכן לחשבון האימייל שמסרת.

6.3.    גובה שכר הטרחה של האתר, גם אם ישתנה מפעם לפעם, יוצג בפניך בזמן השימוש וזה יהיה הסכום אותו תידרש לשלם בגין השירותים ו/או המוצר.  

6.4.    עלויות הכנה והגשת תביעה קטנה דרך האתר כוללות:

עלות השירות למשתמש משתנה בהתאם לגובה התביעה ביום הגשתה לבית המשפט לתביעות קטנות.

שכר הטרחה בעבור ניסוח, כתיבה והכנה של כתב התביעה הקטנה על ידי עורך דין מצוות האתר הינו 290 ₪ (בתוספת מע"מ), או לחלופין בגובה 5% (בתוספת מע"מ) מגובה סכום התביעה, לפי הגבוה מבין השניים. לדוגמה, בתביעה המוגשת על סך 5,000 ₪ , ישולם שכר טרחה בסך 290 ₪. לדוגמה, בתביעה המוגשת על סך 15,000 ₪ , ישולם שכר טרחה בסך 750 ₪.

להבהיר כי עלות השירות אינה כוללת את עלות אגרת פתיחת התיק בבית המשפט לתביעות קטנות, עלות אגרת פתיחת תיק מוצגת בנפרד ומשולמת בנפרד על ידי המשתמש, כתשלום נפרד; תשלום בעבור אגרת פתיחת התיק מועבר ישירות לבית המשפט ואינו חלק מהשירות הניתן במסגרת העלות המשולמת בגין שירות הכנת התביעה.

6.5.    השירות ו/או המוצר וקבלה בגין תשלום ישלחו למשתמש לתיבת הדוא"ל אותה סיפק לאתר. כמו כן יופיע השירות ו/או המוצר באתר בדף התביעה של המשתמש.

6.6.    קבלת המוצר על ידי המשתמש תהיה לאחר 3 ימי עסקים מרגע תשלום המשתמש עבור השירות. כמו-כן, זמן הגשת התביעה לבית המשפט הינו 2 ימי עסקים מרגע אישור נוסח התביעה על ידי המשתמש. זמן אספקת המוצר ו/או השירות באתר הינם על פי ימי עבודה ובשעות העבודה המקובלות.  זמני אספקת המוצרים/שרותים כפי שמופיעים בדף עלויות השירות ובהסכם זה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי ו', שבתות וחגים). החברה לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים: כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום ונזקי טבע, שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור אספקה ו/או הובלת המוצרים, כל סיבה שאינה בשליטת החברה.

6.7.    סכום זה עלול להשתנות מעת לעת והמשתמש מצהיר כי אין לו שום טענה לעניין זה. תשלום בעבור הכנת כתב תביעה קטנה כולל הפיכתו של כתב התביעה הקטנה שמוכן לקובץ pdf, המכיל בתוכו את ראיות התובע, המופיעות בנספחיו של כתב התביעה.

6.8.    בעת ההרשמה לשירות תתבקש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, עיר וארץ מגוריך, את פרטי כרטיס האשראי שלך (אם השירות כרוך בתשלום) וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה הנמצאת ברשותך. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים, ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. פרטים שגויים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירות ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך. במקרה של שינוי פרטים עליך לעדכנם באמצעות פניה למחלקת שירות הלקוחות של האתר או באופן מקוון באתר השירות. הנתונים שמסרת בעת ההרשמה לשירות יישמרו במאגר המידע שבבעלות האתר. אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא ניתן יהיה להשתמש בשירות אליו נרשמת. האתר לא יעשה בפרטיך שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר הנמצאת בסוף תקנון זה ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. בעת הרישום לשירות תתבקש לבחור שם משתמש וסיסמא שיזהו אותך בכל כניסה לשירות. האתר רשאי לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי נוספות או אחרות. שמור על שם המשתמש והסיסמא בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם. הקפד להחליף את הסיסמא בתדירות גבוהה ככל האפשר ובכל מקרה לא פחות מאחת לשישה חודשים. האתר רשאי, שלא לאפשר לך להשתמש בשירות הטעון רישום לפי שיקול דעתה המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי האתר לבטל רישומך לשירות, או לחסום את גישתך אליו, בכל אחד מהמקרים הבאים: אם בעת ההרשמה לשירות מסרת במתכוון פרטים שגויים; אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר, במנהליו או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות מנויים אחרים, כותבים או ספקים של האתר; אם השתמשת בשירות או בשירותים נוספים הניתנים באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה; אם הפרת את תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות אחר במסגרת האתר. אם לא השתמשת בשירות במשך תקופה רצופה העולה על שמונה חודשים, גם לאחר שניתנה לך על כך הודעה בדואר אלקטרוני; אם תעשה כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לשירות או להמשיך וליהנות מהשירות בכך דרך שהיא; אם מסרת את שם המשתמש והסיסמא שהוקצו לך בעת הרישום לשימושו של צד שלישי; אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי (ככל שהשירות ניתן בתשלום); אם יש לך חוב כספי לאתר, או לכל תאגיד בשליטתה ולא פרעת את חובך, למרות שחלף המועד הרגיל לתשלומו.

 

7.      תשלום אגרת התביעה הקטנה

7.1.    בדף התשלום יהיה על המשתמש לבחור האם ברצונו שמערכת אתר תיק ת"ק תגיש את כתב התביעה עבורו לבית המשפט, או אם ברצונו שהאתר ינסח את כתב התביעה והמשתמש יגיש בעצמו את כתב התביעה.

7.2.    אגרת התביעה הקטנה הינה בסך אחוז מסך התביעה שמוגשת לבית המשפט, או לחלופין 50 ₪, כאשר גובהה של האגרה נקבע על ידי הסכום הגבוה מבינם. לדוגמה, בתביעה קטנה בסכום הנמוך מ- 5000 ₪, תשולם אגרת בית משפט קבועה בסך 50 ₪. תשלום האגרה שמשולם על ידי המשתמש נסלק ישירות לאתר בית המשפט – "נט המשפט", כתב התביעה מוגש ישירות לאתר נט המשפט בצורה ממוחשבת, דרך האתר. האתר יספק קבלה המאשרת את תשלום האגרה בהודעת דוא"ל לתיבה שמסר המשתמש.

7.3.    המשתמש מצהיר כי הוסבר לו וסוכם מראש כי שכר הטרחה המשולם לאתר בעבור השירותים הניתנים על ידו, משולם בעד הכנת כתב התביעה בלבד ואינו כולל תשלום בעבור הגשת התביעה לבית המשפט, שלב של מו"מ ו/או שלב של הגשת תביעה לבימ"ש /או ביה"ד/ עד לגמר ההליכים בערכאה הראשונה בלבד וכי אין שכר הטרחה הנ"ל כולל תשלום עבור ערעורים אם יהיו ו/או עבור הליכי הוצל"פ/ ו/או הליכים בבית הדין המשמעתי לאתיקה של עורכי דין. לגבי הליכים כנ"ל, אם יהיה בהם צורך, יסוכם בנפרד על תשלום שכ"ט נוסף, לפי העניין. המשתמש מודע לכך ומסכים מראש כי במידה ובחר המשתמש לשלוח את תביעתו לבית המשפט, לא תהא אחריות לאתר בעניין טיפול בתביעתו על ידי הנהלת בתי המשפט, וכי האתר מתחייב להגיש בשמו של המשתמש את התביעה לבית המשפט בלבד. באתר נמצאים שירותים הטעונים הרשמה. תוכל ליהנות מכל שירות כזה ולהשתמש בו לאחר השלמת תהליך ההרשמה, מסירת הפרטים המתבקשים במהלכו ולאחר שהתקבלה הסכמתך להסכם המקוון הנלווה לשירות.

 

8.  מדיניות ביטול עסקה:

8.1.    המשתמש מצהיר כי הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס.

8.2.    המשתמש מצהיר כי יש ברשותו תא דואר אלקטרוני תקין ואשר פרטיו האישיים מולאו נאמנה בטופס קניית המוצר ואו השרות לרבות כתובת, תעודת זהות וטלפון.

8.3.    המשתמש מצהיר כי הינו אדם יחיד בעל תעודת זהות ישראלית תקפה. בכל מכירה יופיעו פרטי המוצר והתנאים לרכישתו.

8.4.    המשתמש מצהיר כי הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק ע"י אחת חברות כרטיסי האשראי. בכל קניית שירות באתר יש למלא פרטים אישיים של התובע ופרטי כרטיס אשראי לתשלום בעבור השירות ואו המוצר שניתן.

8.5.    אספקת המוצר ו/או השירות תחל רק לאחר קבלת האישור מחברת כרטיסי האשראי. כרטיס אשראי שנמסר על ידי גולש והעסקה סורבה על ידי חברת כרטיסי האשראי, יהווה הסירוב ראייה לביטול עסקה מבחינת האתר. הגולש יכול לפנות ולתקן את האישור לתשלום וזאת במידה והאתר יאשר את השינוי.

8.6.    הרוכש מצהיר כי הוא מודע לחוק חיובי כרטיסי אשראי ככל שמתייחס ל"רכישה מרחוק" או ואו "עסקת אינטרנט". משתמש שיבצע "הכחשת עסקה" בפניה לחברת כרטיסי אשראי ויזוכה על ידי חברת כרטיסי אשראי והאתר יוכיח כי כן קיבל את העסקה ואת המוצר לכתובת אותה ביקש הלקוח לקבל את ההזמנה ולמעשה התברר כי השתמש בפעולת החוק שנועד לטובתו שלא בתום לב, אזי שבמקרה כזה יהיה האתר או מי מטעמו רשאי לתבוע פיצויים בגין האמור ללא צורך בהוכחת נזק. במידה והמוצר או השרות התקבל בפועל אצל המשתמש והמשתמש פנה לחברת כרטיסי אשראי בתואנה של עסקה מרחוק של חיוב כרטיס אשראי שבוטל מכל סיבה שהיא על ידי המשתמש פעולה זו לא תהווה הסכמה של האתר לביטול העסקה ותאפשר לאתר לדרוש ולתבוע את כספו באופן בו הביטול עצמו והסכום שיוחזר למשתמש יהפוך לשטר חוב של הלקוח כלפי  האתר. ביטול עסקה מהווה כל שינוי של משתמש אשר ביצע פעולה של רכישה ולמעשה ביצע פעולת רכישה או הזמנה באתר. כל זאת מרגע לחץ המשתמש על לחצן "הכן תביעה" ולמעשה אישר המשתמש את הקניה/שירות לפי תנאיה ותנאי התקנון במלואו.

8.7.    המשתמש רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות תקנות הגנת הצרכן התשמ"א -1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהותקנו על פיו: http://www.nevo.co.il/law_html/law01/089_001.htm

8.8.     לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים המוגנים בזכויות יוצרים אשר נפתחו, או מוצרים הוכנו/הותאמו/הודפסו במיוחד לקונה בעקבות העסקה או מוצרים שהאתר נתבקש על ידי המשתמש להכינם מראש. כמו כן, תשלום אגרת התביעה לבית המשפט משולמת ישירות לבית המשפט ועל כן לא ניתן להחזירה מרגע שהשירות ניתן ומרגע ששולמה אגרת התביעה, אלא על ידי פנייה לבית המשפט שאליו הוגש התיק, בפניה של המשתמש אליו. האתר מבהיר כי לא ינקוט בשום פעולת החזר אגרת תביעה ששולמה לבית המשפט, תפקידו של האתר ומנהליו הינו להעביר לבית המשפט את תשלום אגרת התביעה של המשתמש בלבד. 

8.9.    ביטול עסקה יתאפשר במקרה של או עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המפרט שפורסם והמוצר שסופק, הביטול יתבצע ללא חיוב דמי ביטול. למשתמש לא תהא תביעה מכל סוג שהוא כלפי האתר שתהא מעבר לסכום רכישת המוצר או מוצרים באתר בפועל. הצדדים מסכימים כי סכום הרכישה יהווה את הסכום המרבי עליו יידונו הצדדים אם בהסכמה ואו במידה ויהא ויכוח או תביעה בין הצדדים.

8.10.  לא יתאפשר ביטול עסקה ברכישת שירותי האתר וכן שירותים נוספים שיוצרו במיוחד בעבור הקונה על פי מידות או דרישות מיוחדות; כאשר עבודת השירות בוצעה כולה או חלקה.

8.11.  האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל עסקה בהתקיים התנאים הבאים: במקרה ונפלה בפרטים שמולאו ע"י המשתמש טעות סופר, במחיר המוצר או בתיאור המוצר. אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שמנעה ממשתמשים את לקבל את המוצר באופן תקין. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה, ביצועה או היכולת לבצע קניה באופן תקין. האתר לפי שיקול דעתו הבלעדית, זיהה רוכש כלקוח אסור שאינו עומד בתנאי האתר. במקרה בו האתר או הנהלת האתר לא יאשרו עסקה עם משתמש מסוים. הודעה על ביטול מכירה תימסר למשתמש בטלפון ו/או במייל ו/או בכתב לכתובת אותה ציין המשתמש בעת הרשמתו לשירות.

8.12.  הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח  בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני אל האתר. על המשתמש מוטלת החובה לוודא את קבלת הודעת הביטול. ביטול לא יוכר על סמך שיחת טלפון ו/א הבטחה של נציג זה או אחר, אלא באישור קבלת הדואר האלקטרוני בלבד.

8.13.  המשתמש מצהיר כי הפרטים שמילא באתר נכונים ולא תהיה לו כל דרישה או תביעה לעניין זה. במידה והמשתמש ממלא פרטים שאינם נכונים מסיבה זאת או אחרת, מילוי פרטים שאינם נכונים עלול למנוע את קבלת השירות ו/או המוצר, ובין היתר גם את הגשתה של התביעה לבית המשפט. עם זאת, אין האתר מתחייב כי מילוי פרטים שאינו נכון ימנע את קבלת השירות. מילוי פרטים שאינם נכונים על ידי משתמש אינו מהווה עילה לביטול העסקה, המשתמש ישלם בעבור השירות שניתן ותיקון הפרטים בכתב התביעה יעשה על ידי המשתמש בעצמו לאחר מכן, ללא עזרת האתר או התחייבות מצד האתר ו/או ממנהליו לעשות שינויים ו/או לערוך תיקונים במוצר שסופק למשתמש.

8.14 במידה והלקוח יבקש להפסיק את הטיפול ו/או תהיה מניעה להכנת התביעה מסיבה שאינה קשורה באתר ו/או בשירות הניתן מהאתר ו/או ממנהליו, ישולם לאתר ולמנהל שכר ראוי בשיעור בשיעור 100 אחוז מהסכום ששילם הלקוח עבור השירות. מובהר, כי שכ"ט ששולם לא יוחזר בשום מקרה. אגרת הגשת התביעה המשולמת לבית המשפט תוחזר במלואה ללקוח.

 

9.      תשלום מנוי עבור מנוי אחר

האתר עשוי לאפשר למשתמש (משתמש משלם) לרכוש שירות הכנת תביעה לזכות תובע אחר. האתר יחייב את אמצעי התשלום של המשתמש המשלם. עם זאת, הן לעניין התשלום והן לכל עניין אחר בתנאי השימוש, שני המשתמשים אחראים כלפי האתר יחד ולחוד. השירות ניתן אך למשתמש שפרטיו מולאו בדף התביעה "כתובע" ורק הוא יהיה רשאי להשתמש בו לעניין התביעה, כאשר האדם המשלם יוכל לצפות בפרטי התשלום בלבד של התביעה עליה שילם.

 

10.    קישוריות (Hyperlinks) לאתרים שאינם שייכים לחברה

באתר תוכלו למצוא קישוריות ו/או הפניות המקשרים אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים על אתרים אחרים במרחבי האינטרנט, שאינם שייכים לחברה. אם לא נאמר אחרת ובאופן מפורש על ידי המנהל, הרי שהקישוריות הללו אל האתרים האחרים, אפילו אם ישנו לוגו (או סימן אחר) משותף של המנהל ושל הצד השלישי, אינן יכולות להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות, במפורש או מכללא, על ידי המנהל לגבי האתרים האחרים שאליהם מובילות הקישוריות האמורות. קישורית לאתר אחר אינה מעידה על כך כי המנהל, אחראי ו/או שולט ו/או מיודע על התכנים באתר זה, והמנהל לא ישא באחריות כלשהי לגבי תכנים אלה.   לעניין זה חשיבות גם לגבי מדיניות הפרטיות, של כל אתר ואתר, שיתכן והיא אינה זהה למדיניות הפרטיות באתר

 

11.    שימושים אסורים

המשתמש מתחייב בזאת לעשות שימוש הוגן וסביר באתר ולא לבצע שימוש הפוגע באתר או בצד ג' או חורג ממטרות שירותי האתר, לרבות:

11.1. לא לעשות שימוש באתר על מנת להגיש תביעות קטנות פוגעניות בעלות תוכן בלתי הולם ו/או למטרת הטרדה או פגיעה בלתי הולמת בצד ג' (לרבות הוצאת דיבה, לשון הרע, גזענות, פגיעה בפרטיות וכד') וללא עילה לגיטימית הקבועה בחוק, או בניגוד לכל דין.

11.2. לא לעשות שימוש באתר על מנת להגיש תביעות קטנות פוגעניות בעלות תוכן בלתי הולם ו/או למטרת הטרדה או פגיעה בלתי הולמת בצד ג' (לרבות הוצאת דיבה, לשון הרע, גזענות, פגיעה בפרטיות וכד') וללא עילה לגיטימית הקבועה בחוק, או בניגוד לכל דין.

11.3.  לא לשלוח כל סוג של קוד מחשב או וירוס המתוכנן להרוס, להפריע, לחבל או להגביל את השימוש באתר ו/או בישרות ו/או בכל אחד מהמחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר מצויים בשימוש המנהל לצורך אספקת האתר.

11.4.  לא להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

11.5.  לא לאסוף ו/או לאגור מידע על המשתמשים באתר לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות, פגיעה בפרטיות, או הפצת דואר זבל (ספאם).

11.6.  לא לפגוע בכל דרך שהיא בזכויות צד שלישי, לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויה באתר.

11.7.  לא לעשות באתר או בשירות המוצע בו שימוש שאינו פרטי או שנועד למטרות מסחריות.

11.8.  כל פעולה בניגוד להוראות הסעיפים הנ"ל תהווה הפרה חמורה של תנאי השימוש ועשויה להוביל לחסימה זמנית או קבועה של חשבון המשתמש הרלוונטי, ואף לפנייה לגורמים המוסמכים בחוק לטיפול בעבירות מסוג זה.

 

12.    עדכונים ושינויים

12.1.  המנהל שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת ומכל סיבה, בלי כל הודעה מראש ובלי כל אחריות מצדו. בכל עת שהיא רשאי המנהל לבצע שינויים ו/או עדכונים בתנאי שימוש אלה. בשימושך באתר הינך מסכים בזאת להיות כפוף לאמור בתנאי השימוש בכל עת, ועליך לחזור ולהתעדכן בדבר השינויים שיבוצעו מפעם לפעם בתנאי השימוש.

12.2.  המנהל שומר לעצמו את הזכות לשנות ו/או להוסיף ו/או להשמיט כל חומר מהאתר, לעצבו מחדש, להחליף את תכניו, והכל כראות עיניו ולפי שיקול דעתו הבלעדי.

12.3.  המנהל והאתר שומרים לעצמם את הזכות הבלעדית להפסיק באופן מיידי את שימוש המשתמש באתר ו/או שירותיו, בכל עת, וזאת על פי שיקול דעתם הבלעדי, אם הפר המשתמש את תנאי השימוש ו/או כל דין, חוק, תקנה ו/או הוראה אחרת ו/או אם יחליטו על פי שיקול דעתם הבלעדי כי המשתמש בצע שימוש בלתי ראוי או בלתי סביר באתר ו/או בשירות.

 

13.    שיפוי

המשתמש מצהיר בזאת ומתחייב לשאת ו/או לשפות את המנהל בגין כל נזק שיגרם לו ו/או מי מטעמו ו/או שותפיו ו/או סוכניו ו/או  עובדיו ו/או נושאי המשרה ו/או משתמשים אחרים וכו', כולל, אך לא רק, בקשר עם כל תביעה, נזק ו/או הפסד (לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות), שינבעו עקב הפרת המשתמש את תנאי שימוש אלה ו/או הפרת החוק על ידי המשתמש.

 

14.    שונות

סמכות שיפוט, השימוש באתר ותנאי שימוש אלה כפופים לחוקי מדינת ישראל. כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנוגעת לתנאי שימוש אלה ו/או לשימוש באתר יהיו בסמכות שיפוט בלעדית של בית המשפט המוסמך בתל-אביב, ישראל.

לשאלות בנוגע לתנאי שימוש אלה הנך מוזמן לפנות אלינו לכתובת: mail@tiktaklaw.com.

 

 

הצהרת פרטיות:

 

מדיניות פרטיות

האתר ומנהליו מתייחסים בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר. התנאים המוצגים להלן מסבירים למשתמש מהי מדיניות הפרטיות הנוהגת באתר. כמו כן, התנאים סוקרים, בין היתר, את האופן שבו משתמש האתר במידע, הנמסר לו על-ידי המשתמשים באתר או נאסף על-ידו בעת השימוש באתר.

 

רישום לשירותים

השימוש בשירותי האתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה זאת תידרש למסור מידע בעל אופי אישי, למשל שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך או פרטי כרטיס האשראי שברשותך. השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל לקבל את השירותים המוצע באתר. הואיל והאתר מבקש מן המשתמש באתר רק מידע שנחוץ לשירות שאליו נרשם, יתכן כי תתבקש להוסיף ולמסור נתונים נוספים, המתחייבים מאופי השירות או בדרך קבלתו.

 

מאגר המידע

הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לאתר ובעת שימוש בשירותי האתר, יישמרו במאגר המידע של האתר. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים הללו.

 

השימוש במידע

בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על נוהגיך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, אמצעי התשלום ששימשו אותך, מקום המחשב שבאמצעותו ניגשת לאתרים ועוד. האתר ישמור את המידע במאגריו. שימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לאתר או בעת קבלת שירות מן האתר, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין - וזאת למטרות המפורטות להלן: כדי לשפר ולהעשיר את השירות והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות משתמשים באתר וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.  המידע שישמש את האתר ומנהליו לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי ומשפטי, מידע אשר אינו מזהה אותך אישית. לשם יצירת אזור אישי באתר שיוכל להתאים להעדפותיך. לצורך רכישת מוצרי ושירותי האתר - לרבות שליחת מידע ותכנים מטעם המשתמש. כדי להתאים את המודעות שיוצגו לעיניך בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך. המידע שישמש את האתר לצורך כך אינו מזהה אותך אישית בשם או בכתובת. לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלבנטיים באתר. לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מדי פעם.

 

מסירת מידע לצד שלישי

האתר לא מעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:

בעת שתרכוש מוצרים ושירותים משותפי-מסחר ותוכן של האתר, או בעת שתיקח חלק בפעילויות תוכן של צד שלישי, או בפעילויות משותפות לאתר ולצד שלישי המוצגות באתר. במקרים אלה יועבר לשותפים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן הרלבנטית ושמירת הקשר איתך. במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר, את הוראות הסכם ההצטרפות לאתר או איזה מהשירותים המוצעים בהם או תנאי שימוש באתר, או אם תבצע באמצעות האתר או בקשר איתם, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה במקרים אלה, יהיו האתר ומנהליו  רשאים למסור את המידע לפי הנדרש; אם יתקבל בידי האתר ו/או מנהליו צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי; כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין האתר; בכל מקרה האתר יסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי.

 

Cookies

האתר משתמש ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. אם, לדוגמה, אתה משתמש במערכת ההפעלה "חלונות" ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חב' מייקרוסופט, תוכל למצוא אותם בספריה c:windows.cookies וכן ב- c:windows.Temporary Internet Files. ה-Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הם משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום. המידע ב- Cookies מוצפן, ונב נוקט צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי האתר יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- Cookies במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאמו להעדפותיך. הואיל והעוגיות מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם כן אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתר במקום בטוח.

 

אבטחת מידע

האתר מיישם באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע ועומד בכל התקנים המתבקשים על ידי חברת האשראי לסליקת כרטיסי אשראי. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי האתר, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, האתר אינו מתחייב שהשירותים המוצעים יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

האתר נוקט במיטב אמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות המשתמשים. העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בפרוטוקול מאובטח SSL. על תהליך הסליקה המאובטח באתר אחראית חברת קרדיט גארד, חברת סליקת כרטיסי אשראי והאבטחה המובילה בישראל (החברה עומדת בתקנים קפדניים של סטנדרטים ונהלי אבטחת מידע לפי דרישת חברות האשראי תקן (level 1)

 

פרסום פסקי דין

המשתמש נותן הסכמתו לפרסום פסקי דין שהתקבלו על ידי בית המשפט (ולמעט פסקי דין בהם המשתמש התחייב לשמור על סודיות) על ידי אתר תיק ת"ק - תביעות קטנות, וזאת תוך מחיקת הפרטים האישיים (פרטי הזיהוי) של המשתמש ומספר התיק.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי האתר משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. האתר ימחק במקרה זה מידע הדרוש לו רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לאתר לשם ניהול עסקיו - לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר- יוסיף להישמר באתר על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקש האתר למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה לאתר ולמנהליו לפעול כאמור.

 

שינויים במדיניות הפרטיות

האתר רשאי לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.

 

פנו אלינו

האתר ומנהליו מקפידים על קיום הוראות החוק ומכבדים זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם הנך סבור כי באתר מפורסם תוכן הפוגע בך מטע